Download product's user manual and useful document. By select your product's brand below.
News & Events

แจ้งเลื่อน จัดงานประชุมวิชาการสมาคมทันตกรรมรากเทียม เนื่องจากภาวะน้ำท่วม
Updated: 04 Oct 2011

 

 

บอกเล่า ..เก้า..สิบ  

         โจทย์ใหม่สำหรับหัวข้องานประชุมประจำปีของสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย(TADI) ทุกครั้ง พวกเราต้องระดมคลังสมองเพื่อค้นหา Theme หรือ หัวเรื่องหลักของ

งานประชุมที่น่าสนใจและทันสมัยมานำเสนอ เบื้องต้นเมื่อเราคิดถึงงานประชุมระดับนานาชาติ  B IS2010 ที่เราจัดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วและได้รับ ผลการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้

เข้าร่วมประชุมกว่าห้าร้อยท่าน รวมถึงแผนการจัดงานประชุม ระดับนานาชาติ อีกครั้งใน BIS2012 ที่จะมีขึ้นในปีหน้าแน่นอน ทำให้เราคิดถึงงานประชุมประจำปี 2011 ว่าจะไปใน

ทิศทางไหน...

โจทย์แรก: เราตั้งเป้าหมายกลุ่มผู้ฟังปีนี้เป็นทันตแพทย์ไทยล้วน เพื่อความแตกต่างจากปี 2010 และ 2012 และ เป็นการเพิ่มฐานความรู้ใหม่ให้ ทันตแพทย์ไทย

เตรียมพร้อมงานประชุม BIS2012


คำตอบ: เพื่อการสื่อสารสู่ผู้ฟังคนไทยให้ได้ประสิทธิผลสูงสุดจึงควรใช้ ภาษาไทย การประชุมปีนี้เราจึงทาบทามวิทยากรไทยทั้งภาครัฐ และ เอกชน ที่มี

ประสบการณ์ และชื่อเสียงในวงการทันตกรรมรากเทียมไทยกว่า 20 ท่าน มาเป็นผู้บรรยาย ด้วยความคาดหวังให้บรรลุตามเป้าหมาย
 

โจทย์ที่สอง: ความหลากหลายของผู้เข้าประชุมที่สนใจงานทันตกรรมรากเทียม ทั้งมือใหม่หัดขับและมือเก่าเก๋าโจ๋ด้วยประสบการณ์ ความหลากหลาย ในความ

ชำนาญด้านสาขา ศัลย์ ปริทันต์ ใส่ฟัน ทั่วไป

คำตอบ: หลากหลายเนื้อหา แต่แบ่งกรอบให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการติดตามเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาดของแต่ละคนที่แตกต่างกัน
 

โจทย์ที่สาม: เนื้อหาที่ต้องทันสมัยตามนวัตกรรมทันตกรรมรากเทียมที่เติบโตและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงช้อมูลทางวิชาการ ต้องชัดเจน และ มี

หลักฐานอ้างอิงทางวิชาการ


คำตอบ: หัวข้อบรรยายมีทั้งเชิงทฤษฎี เชิงปฏิบัติรวมถึงเทคนิคพิเศษ อีกทั้ง การรวบรวม Evidence Base ในหลายหัวข้อ มาตีแผ ่ความน่าเชื่อถือ ของหลายเรื่อง

ราวในสายตานักวิชาการ

6 THEMES- 1CONCEPT คือข้อสรุปของเนื้อหาการประชุมวิชาการปี2011ของTADI


 


1st THEME: Treatment Plan Theme
2nd THEME: Computerized Technology Theme


 


3rd THEME: Reconstructive Theme
4th THEME: Surgery Theme


 


5th THEME: Material Theme
6th THEME: Prosthodontic Theme


ทั้งหมด อยู่ในConceptที่ว่า “Updated Innovative Implant Dentistry”

 

Follow us on:
Copyright © 2013 Dental Siam Co., Ltd. All Rights Reserved
5 Ritratana Building 5th Floor, Ramkhamhaeng Rd., Hua-Mark, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Monday - Friday 08:30-17:00 Tel : +66 (0) 2318 4248 (auto 10 lines) Fax : +66 (0) 2318-4390
E-mail: sales@dental-siam.co.th  |   web designed by thesocalled